„U rješavanju migrantske krize neophodno je odlučno i koordinirano djelovanje Eu­rope, a zatvaranje balkanske rute bio je samo jedan zna­čajan etapni uspjeh“, ocje­njuju ministar vanjskih po­s­lov Austrije i predsjedavaju­ći Oess-a/Kskz Sebastian Kurz i predsjedavajući frakcije narodnih stranak u Eu­ro-parlamentu Manfred Weber.

BEČ — U autorskom tekstu objavljenom u dnevniku Der Standard oni navodu da zatva­ranje balkanske rute nije dovoljno, jer su krijumčari, šleperi i trgovci ljudi dopeljali do novoga migrantskoga vala, ov put prik Mediterana i Italije, tr napominju da je prik ove rute prošlo ljeto došlo već od 180 tisuć ljudi.

Usljed brzoga rasta stanovničtva u brojni afrički država ne more se govoriti o smanje­nju pritiska tr da je u uskoj suradnji s državami zapadnoga Balkana, posebno s Makedonijom i Srbijom, a na inicijativu Austrije konferencijom o zapadnom Balkanu februara prošloga ljeta okončana politi­ka popušćanja i upućen važan signal zemljam porijekla i tra­n­zita. Zatvaranje balkanske ru­te značajno je uticalo na to da se smanji teret ki su ponesle zemlje prijema najveće pogo­djene krizom (kao i) da da­nas prik balkanske rute za četire miseca dojde onoliko izbiglic koliko je 2015. dolazilo za sa­mo dva dane.

Za pronalaženje održivoga rešenja migrantske krize neop­hodno je odlučno i koordini­rana uska suradnja sa susjedi, po­put Turske (i) da ni u kom slučaju Europa ne smi dojti u situaciju da bude zavisna od neke trete države. Kurz i We­ber zatražili su djelotvornu, efikasniju zaštitu vanjskih gra­nica EU, ča je… preduvjet za EU bez unutrašnjih granic. A neophodno je spričiti daljnje umiranje u Mediteranu, kao i to da treba okončati politiku daljnjega transporta migrantov u centralnu Europu.

Europa trenutno, iako ne d­o­brovoljno, obavlja posao krijumčara tim ča, po spašavanju iz prenatrpanih čamcev, plav­čic, prebacuje ljude dalje. S. Kurz i M. Weber ukazuju na neophodnost reformiranja sis­tema azila u EU, uz opasku da se ne zalažu za zatvaranje Europe, već da se izbigne preopterećavanje sistema ljudi ki su u potragi za boljim životom, a na škodu onih ki bižu zbog uz­roka ki su u vezi s Ženevskom konvencijom.

Europa… mora biti odlučna u postavljanju sistema azila, kim bi se peljala uspješnija borba protiv ilegalne migracije, jer se samo tako moru sa­čuvati europske vridnosti.

(VESTI/uredn.)

Kategorije